Rynek usług prawnych rozwija się bardzo dynamicznie, a zmiany w przepisach pozwalają obecnie na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu usług prawnych przez osoby nie posiadające tytułu zawodowego adwokata czy radcy prawnego, a nawet nie mające żadnego doświadczenia z prawem!

Lubin to miasto, w którym oprócz adwokatów i radców prawnych, funkcjonuje mnóstwo podmiotów, które w swojej nazwie używa słowa „Kancelaria”, co często może być mylnie identyfikowane z osobą profesjonalnie zajmującą się pomocą prawną. Wiążąc się z parakancelarią sporo ryzykujesz, dlatego dokonaj świadomego wyboru.

Pochodząca z Lubina adwokat Aneta Rząsa-Nawrot jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej przy Wrocławskiej Izbie Adwokackiej, NR WPISU 1158.

Dlaczego tak ważne jest, by podmiot, do którego zamierzamy się zwrócić o pomoc, był członkiem korporacji zawodowej?

Ubezpieczenie

Adwokaci z Lubina czynnie wykonujący zawód są zrzeszeni w samorządzie zawodowym tj. Wrocławskiej Izbie Adwokackiej. Samorząd wymaga, by każdy adwokat był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za skutki swoich błędów, co ma zasadnicze znaczenie w przypadku błędu popełnionego prze adwokata, bądź jego pracownika.

Zanim powierzysz swoje sprawy w czyjeś ręce, sprawdź czy posiada ubezpieczenie.

Adw. Aneta Rząsa-Nawrot jest ubezpieczona na kwotę 300 000 EUR. 

Ubezpieczenie

Obowiązki adwokata

Tylko osoby posiadające tytuł zawodowy „adwokat”, w wykonywaniu swoich obowiązków na rzecz Klienta, muszą kierować się Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz ustawą Prawo o Adwokaturze, pod groźbą postępowania dyscyplinarnego.

Wszystkie przepisy tych aktów zostały ustanowione by chronić interesy Klienta.

Adwokatów bez wyjątku, również tych z Lubina, obowiązuje tajemnica adwokacka i tajemnica obrończa, która jest zrównana z tajemnicą spowiedzi. Oznacza to po pierwsze, że nikt nie może z niej zwolnić adwokata, a po drugie, że jej naruszenie w jakikolwiek sposób – czy to przez publiczne, a nawet prywatne wypowiedzi, czy zeznania w charakterze świadka – będzie prowadziło do odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej adwokata-obrońcy. Tajemnicą objęte są wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy, a zeznania adwokata ujawniające tajemnicę obrończą nigdy nie mogą stanowić dowodu w sprawie. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.

Np. adwokat odpowiada za formę i treść pism przez niego redagowanych.

Np. adwokat ma zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności wolność słowa.

Obowiązki adwokata

Doskonalenie zawodowe

Otrzymanie legitymacji adwokackiej nie jest dla adwokata zakończeniem nauki. Przeciwnie. Nie tylko w interesie samych adwokatów, ale przede wszystkim w interesie ich Klientów, samorząd zawodowy kładzie duży nacisk na doskonalenie zawodowe.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest niezbywalnym prawem i obowiązkiem każdego adwokata. Realizacja tego prawa i obowiązku następuje poprzez samokształcenie oraz udział adwokatów w różnych formach szkolenia, w tym organizowanych przez samorząd adwokacki. I tak każdy adwokat z Lubina w ciągu roku jest zobowiązany zebrać odpowiednią liczbę punktów za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych bądź rekomendowanych przez samorząd.

Adw. Aneta Rząsa-Nawrot dba, by wiedza i oferowana pomoc była na najwyższym poziomie, dlatego systematycznie uczestniczy w rozlicznych wykładach, sympozjach i konferencjach naukowych, potwierdzonych certyfikatami.

Doskonalenie zawodowe

Jak dokonać świadomego wyboru?

Poproś osobę, której chcesz udzielić umocowania do prowadzenia Twojej sprawy o legitymację, z której będzie wynikać, że posiada tytuł zawodowy i jest zrzeszona w samorządzie zawodowym. Sprawdź czy osoba ta figuruje w Krajowym Rejestrze Adwokatów, który znajdziesz tu.

Z zapisów w Rejestrze dowiesz się czy wybrana przez Ciebie osoba jest czynna zawodowo, zawieszona w czynnościach lub jest już byłym adwokatem.

Sygnałem, że nie koniecznie masz do czynienia z adwokatem może być reklama kancelarii napotkana w ulotce, bilbordzie, prasie itp.

Pamiętaj, adwokaci, również Ci z Lubina, są mocno ograniczeni w możliwości reklamowania swoich usług, przede wszystkich obowiązuje ich zakaz umieszczania reklam w prasie i innych środkach masowego przekazu, broszurach, bilbordach.

Ponadto, zasady etyki zawodowej zabraniają: oferowania swoich usług bez wcześniejszego zapytania dokonanego przez klienta, korzystania z usług pośredników, narzucania swoich usług, jak i przyciągania klientów w sposób niezgodny z zasadami lojalności względem kolegów.

Jak dokonać świadomego wyboru?

Masz pytania?

profesjonalna pomoc prawna dla osób fizycznych i firm

tel. 887 700 710 / lubin.adwokat@gmail.com