Kancelaria Adwokacka adw. Anety Rząsa-Nawrot oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę prawną, przy czym nastawiona jest na specjalizacje w określonych dziedzinach prawa:

Zakres świadczonych usług odzwierciedla kwalifikacje Kancelarii, jak również potrzeby Klientów oraz wyzwania, jakie stawia rynek. 

  • cywilnego
  • rodzinnego
  • karnego

13744.jpg

W sferze moich szczególnych zainteresowań pozostają sprawy:

  • o podział majątku, zasiedzenie
  • zniesienie współwłasności,
  • o rozwód, separację i roszczenia z tym związane
  • o alimenty
  • dotyczące władzy rodzicielskiej
  • spadkowe, w tym dziedziczenie środków zgromadzonych na kontach bankowych, ZUS i OFE
  • dotyczące odszkodowań, w tym szkód w pojeździe, szkód na osobie - powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych, śmierci osoby bliskiej w wypadku, błędów medycznych etc.

W ramach prowadzonej praktyki zawodowej:

  • oferuję zastępstwo procesowe i reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi i polubownymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
  • oferuję pozasądową reprezentację Klienta, udział w negocjacjach oraz reprezentację wobec wierzycieli, dłużników, banków, pracowników, organów założycielskich itp;
  • oferuję najwyższej jakości pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowania za szkody osobowe i majątkowe
  • udzielam porad prawnych
  • sporządzam pisma przedsądowe, przygotowawcze i procesowe, odwołania, wnioski skargi i inne
  • wydaję opinie prawne, tworzę i opiniuję umowy
  • oferuję doraźną pomoc prawną osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej i podmiotom gospodarczym
  • oferuję stałą obsługę prawną firm, instytucji i innych podmiotów gospodarczych,
  • oferuję windykację należności oraz reprezentację Klienta w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

11123.jpg

Nie znam osoby, która nie chciałby otrzymać fortuny w spadku. A co jeśli krewny pozostawił po sobie same długi, albo i długi i np. dom? Na czym polega nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Czy związana z nim procedura spisu inwentarza jest dla Ciebie korzystna, czy lepiej jej uniknąć i przyjąć spadek wprost?

Chcesz mieć pewność, że spadek po Tobie uzyskają Ci członkowie rodziny, którym chcesz go przekazać? By uniknąć niechcianych komplikacji i kosztów, w porę zadbaj o majątek swój i bliskich.

  • pomogę Ci ustalić krąg osób, których udział w sprawie spadkowej jest konieczny, tak by uniknąć komplikacji w przyszłości;
  • jeśli należysz do kręgu spadkobierców będę reprezentować Twoich praw w sprawie o nabycie spadku i dział spadku
  • poradzę Ci jak kształtuje się dziedziczenie środków zgromadzonych na kontach bankowych, w ZUS i OFE
  • rozważę wszystkie formy nabycia spadku, skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku i ich konsekwencje dla Twojej bliższej i dalszej rodziny, co jest szczególnie ważne, gdy masz małoletnie dzieci, a spadkobierca pozostawia po sobie długi,
  • pomogę przy czynnościach związanych ze spisem inwentarza oraz przed Urzędem Skarbowym w sprawie podatku od spadku
  • jeśli nie jesteś jedynym spadkobiercą, pomogę Ci wyjść ze współwłasności i będę dochodzić Twoich praw w sprawie o dział spadku
  • jeśli nie otrzymałeś spadku, doradzę czy masz prawo do zachowku i będę dochodzić na Twoją rzecz stosownej zapłaty w sądzie;
  • pomogę Ci sporządzić testament, który będzie mógł być zrealizowany zgodnie z Twoją wolą;
  • rozważę alternatywny sposób przekazania Twojego majątku wybranym osobom, np. w formie zapisu windykacyjnego lub darowizny;

 Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sąd właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. Np. jeśli spadkodawca ostatnio mieszkał w Lubinie, sprawę o nabycie spadku rozpozna Sąd Rejonowy w Lubinie. Jeśli nie uda się ustalić miejsca zamieszkania w Polsce, a spadkodawca pozostawił dom w Głogowie, sprawa będzie należała do właściwości Sądu Rejonowego w Głogowie.

Jeśli poniosłeś szkodę, np. w wypadku komunikacyjnym, w wyniku błędu lekarskiego, uległeś wypadkowi przy pracy, stałeś się ofiarą przestępstwa lub też zniszczono należące do Ciebie mienie – możesz uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Dobre przygotowanie ograniczy przede wszystkim czas potrzebny do uzyskania odszkodowania, pomoże też uniknąć przegranej sprawy, jeśli źle zidentyfikujesz osobę odpowiedzialną za Twoją szkodę lub Twoje roszczenie będzie wygórowane .

Na rynku jest wiele firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań, ale zanim podpiszesz umowę przeczytaj ją uważnie, najlepiej skonsultuj z niezależnym adwokatem, oblicz jaka część z Twojej należności trafi do firmy odszkodowawczej, ile faktycznie będzie Cię kosztować ich usługa, jakie poniesiesz konsekwencje jeśli zmienisz zdanie i będziesz chciał wycofać się z umowy ect. Pomyśl czy potrzebni Ci kosztowni pośrednicy?

  • pomogę Ci ustalić, kto jest odpowiedzialny za szkodę i kiedy możesz domagać się  odszkodowania, kiedy  zadośćuczynienia, a kiedy  obu świadczeń jednocześnie,
  • poradzę o jakie dokumenty rachunki, paragony musisz zadbać, by przysługujące Ci należności były jak najwyższe
  • poradzę Ci jak określić wysokość korzyści, które utraciłeś i w jaki sposób ich dochodzić
  • będę Cię reprezentować w postępowaniu przedsądowym i sądowym w sprawie należnego odszkodowania i zadośćuczynienia

jesteś sprawcą szkody?

  • ocenię zasady Twojej odpowiedzialności i stopień, w jakim szkodę powinien pokryć Twój ubezpieczyciel;
  • pomogę Ci oszacować, jaka część żądanego odszkodowania jest sporna lub wygórowana i nie przysługuje poszkodowanemu.

W sprawach rozwodowych sądem właściwym miejscowo jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania współmałżonków, jeżeli choć jedno z nich przebywa jeszcze w okręgu tego sądu. W przypadkach gdy nie ma wspólnego miejsca zamieszkania, sądem właściwym miejscowo będzie sąd miejsca w którym muszka pozwany ( osoba przeciwko której wnoszony jest pozew). W przypadku kiedy nie da się ustalić sądu właściwego miejscowo, ostatecznie właściwym sądem będzie sąd miejsca zamieszkania powoda (czyli osoby wnoszącej pozew). Dla przykładu jeżeli małżonkowie wspólnie mieszkali w Lubinie, zaś po rozstaniu tylko jedno z nich przeprowadziło się do Głogowa, to właściwym sądem w sprawie rozwodowej będzie Sąd Okręgowy w Legnicy.

Nie zawsze losy małżeństwa przebiegają tak jakbyśmy tego sobie życzyli w chwili jego zawierania. Nie rzadko też, wraz z problemami małżeńskimi, pojawiają się potyczki związane z majątkiem.

  • poradzę Ci czy majątkowa umowa małżeńska (intercyza) przyda Ci się przy powadzeni Twojej firmy lub w życiu codziennym
  • rozwieję Twoje wątpliwości czy dany składnik wchodzi w skład małżeńskiego majątku wspólnego, czy stanowi Twój majątek osobisty, którym możesz samodzielnie dysponować, sprzedać lub darować
  • poradzę Ci czy odpowiadasz za długi zaciągnięte przez Twojego małżonka, w jakim zakresie, jak te zobowiązania wpłyną na majątek wspólny małżonków; czy można w takich okolicznościach uchronić Twój majątek osobisty
  • wyjaśnię Ci czy za długi małżonka odpowiedzą dzieci lub inni krewni
  • pomogę Ci ustalić skład i wartość małżeńskiego majątku wspólnego, udziały małżonków w tym majątku, poczynione na majątek nakłady np. z Twojego majątku osobistego
  • będę Cię reprezentować w sprawie o podział majątku po ustaniu ustroju wspólności majątkowej,

Wniosek o podział majątku wspólnego składa się do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku. Np. jeśli małżonkowie posiadali wspólne mieszkanie w Lubinie, ale po rozwodzie przeprowadzili się kolejno do Głogowa i Legnicy, to podziałem majątku po rozwodzie będzie zajmował się Sąd Rejonowy w Lubinie.

Budowa, zakup domu, gruntu lub mieszkania, organizacja wspólnoty mieszkaniowej, eksmisje czy też kwestie powiązane z księgami wieczystymi są problemami, w których niezbędna jest fachowa i profesjonalna pomoc adwokacka.

  • zasięgnij rady dotyczącej treści aktów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawda do lokalu mieszkalnego.
  • sporządzę lub zaopiniuję umowę dzierżawy lub najmu lokalu, pomogę w przekomponowaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntu.
  • mogę Cię reprezentować w sprawach o eksmisję, w sytuacjach jako pełnomocnik osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego jak i jako pełnomocnik właściciela lokalu.
  • udzielę Ci porady w sprawie treści księgi wieczystej, będę w Twoim imieniu dochodzić przysługującego Ci prawa w sprawach związanych z uzgodnieniem treści w księdze wieczystej.

Aby ocenić, który sąd jest właściwy miejscowo dla rozpatrzenia sprawy, dotyczącej nieruchomości, należy najpierw sprawdzić miejsce jej położenia, na co wskazują przepisy o właściwości miejscowej (art. 27 i nast. KPC). Są wyjątki, dlatego warto poradzić się profesjonalisty. Należy zawsze pamiętać o przepisach wskazujących, że sądem wyłącznie właściwym jest sąd miejsca położenia nieruchomości w czterech zakresach spraw, dotyczących nieruchomości. Są to mianowicie sprawy (powództwa):

  1. o własność nieruchomości,
  2. o inne prawa rzeczowe na nieruchomości,
  3. o posiadanie nieruchomości
  4. których przedmiotem są roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.

Jeżeli w tych sprawach nieruchomość położna jest np. w Polkowicach, Sądem właściwym do rozpoznania sprawy, bez względu na jej wartość będzie Sąd Rejonowy. W tym wypadku w Lubinie.

Jeśli nie odczułeś tego na „własnej skórze”, to z pewnością słyszałeś o problemach jakie mogą powstać w związku z najmem mieszkania. Najczęściej korzystamy z pierwszego lepszego druku umowy znalezionej w intrenecie, to błąd!!! Zanim podpiszesz umowę najmu, dowiedz się na co można przeznaczyć kaucję, kiedy należy ją zwrócić, jakie będziesz mieć możliwości wyeksmitowania uciążliwego lokatora, czy wynajmujący może wyrzucić Cię na bruk, zażądać natychmiastowej wyprowadzki. W rozwiani wszystkich wątpliwości ważna jest profesjonalna pomoc adwokata.

  • pomogę Ci sporządzić najkorzystniejszą dla Ciebie umowę najmu zabezpieczającą wszystkie Twoje prawa;
  • będę reprezentować Twoich interesów we wszystkich sporach sądowych związanych z najmem, np. o zapłatę, zwrot kaucji, naprawienia szkody ;
  • mogę Cię reprezentować w sprawie o eksmisję, zarówno jako pełnomocnik właściciela lokalu, jak i pełnomocnik osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego;
  • zadbam, by treść umowy z pośrednikiem zabezpieczała Twoje interesy

Ile to razy dokonałeś zakupu towaru, który okazał się wadliwy? Czy jesteś pewien, że wykorzystałeś wszystkie przysługujące Ci uprawienia? Czy można było temu inaczej zaradzić? Nie wahaj się skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata, ponieważ:

  • pomogę Ci sporządzić umowę kupna/sprzedaży, która zabezpieczy Twoje wszystkie interesy;
  • ocenię jakie prawa przysługują Ci z tytułu rękojmi i zaproponuje najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązania;
  • odradzę Ci niekorzystne dla Ciebie rozwiązania, zwrócę uwagę na  niedozwolone klauzule umowne;
  • będę bronić na drodze przedsądowej i sądowej Twoich interesów w sprawach związanych np. z odstąpieniem od umowy lub utratą rękojmi.

Czy wiesz, że jeśli zakupiłeś wadliwy towar (również przez Internet), to w ramach reklamacji lub gwarancji możesz domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z właściwym przez wymianę, naprawę lub zwrotu całości bądź tylko części wpłaconych pieniędzy. Dotyczy to drobnych ruchomości jak np. czajnik, aparat, rower, jak i tych wartościowszych np. samochód. Masz też katalog praw w zakresie nieruchomości. Nie daj się zwieść sprzedawcy i skorzystaj z profesjonalnej pomoc prawnej.

Kto choć przez krótki czas prowadził własny biznes, nawet w najprostszej formie jednoosobowej działalności gospodarczej, ten wie, że wiedza prawnicza jest w mniejszym lub większym stopniu nie tylko użyteczna, ale niezbędna.

Proponuję, pomoc w bieżącym funkcjonowaniu Twojej firmy w formie stałej, kompleksowej obsługi prawnej, bądź w formie doraźnej. Ja zajmę się prawem, Ty interesami.

  • doradzę Ci w zakresie prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy, z zakresu prawa podatkowego,
  • przygotuję dla Ciebie projekt umowy handlowej, pomogę przy negocjacjach, wydam opinię prawną,
  • będę Cię reprezentować jako przedsiębiorcę przed wszystkimi urzędami i sądami wszystkich instancji, komornikami, wierzycielami i dłużnikami;
  • pomogę Ci założyć lub  przekształcić spółkę;
  • poprowadzę windykację Twoich należności na drodze przedsądowej i sądowej;
  • będę Cię reprezentować w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

Zakres usług prawnych

w ramach prowadzonej praktyki zawodowej:

Masz pytania?

profesjonalna pomoc prawna dla osób fizycznych i firm

tel. 887 700 710 / lubin.adwokat@gmail.com